ළudfrda. tallh

<udfrda. tallh

l=vd orefjl= frday,a.; lsÍug isÿjqjfyd;a we;sjk wiykldÍ nj iy Ñ;a; mSvdj wms fyd¢ka oksuq' <ud frda.Ska iqjm;a jk f;la wm fijfka /£ isák ld,h ;=< <uhskag m%shukdm mßirhla we;s lsÍug wms fjyiù l%shdlr we;af;uq' p¾u" wlaIs" lK" kdih W.=r isg wiaÓ yd ikaê olajd úYd, mrdihl úysÿk <udfrda. iy frda. ;;a;ajhka .Kkdjlg m%;sldr lsÍfï yelshdj wmf.a <udfrda. tallh i;=fõ'

ienúkau ldreKsl mßirhla ;=< Wiiau iqÿiqlï iys; úfYaI{ fiajdjla wdisß frday,a iuQyfha <udfrda. tallh úiska ,nd fokq ,efí' Tnf.a l=vd orejdg ,ndfok m%;sldr l%shdj,sh wiykfhka f;dr iykYS,S iqjodhl w;aoelSula njg m;alsÍu wfma wruqKhs' Tnf.a orejd wikSmfhka isák úg foudmshka f,i Tn miqjk wiykldÍ ;;a;ajh wms fyd¢ka okakd ksid orejdg fukau Tng;a lrorj,ska f;dr mßirhla wm tallh ;=< we;slsÍug wms wjOdkh fhduq lruq'

<ud frda.Skag blauKska iqjm;a yd m%S;su;a Ôú;hla kej; Wodfõjd hk wfmalaIdfjka Tjqka i|yd b;d Wiia fiajdjla ,nd §u msKsi Tjqka fjkqfjka iqjmyiq mßirhla ks¾udKh lrñka úfYaI{ idhksl i;aldrl fiajdjla ,nd§ug wms lghq;= lruq'

lafIa;%fha wms iqúfYaIS jkafka flfiao@

fuu lafIa;%fha fiiq wdh;k w;r wdisß <udfrda. tallh iqúfYaI jkafka flfiaoehs fyd¢ka úuid n,kak' iEu wxYhlskau jvd;a hym;a fiajdjla wms Tng ,ndfok nj Tng jegfykq we;'

 • <uqka i|yd fjkal< úfYaIs; jdÜgq
 • meh 24 mqrd fiajfha kshq;= fiajhg lemjQ ffjo ld¾h uKav,h iy <udfrda. úfYaI{ ffjoHjreka
 • lafIa;%fha jir 20lg wêl fiajd m<mqreoaola we;s <uhskag m%shukdm yd olaI fyo ks,Odß uKav,h

m%;sldr iy fiajd

 • m%;sYla;slrK tkak;a ,nd§u
 • tlaisud
 • iq,n leiai yd fiïm%;sYHdj
 • Ñ;afõ.d;aul yd p¾hd;aul wdndO
 • úgñka ã W!K;dj
 • .eiag%sla wdka;%odyh
 • frda. úksYaph yd Y,H myiqlï
 • w,ag%dijqkaâ ialEka myiqlï
 • kjHiQ;s oeä i;aldr tallh
 • ud;D jdÜgqj
 • <ore lD;%su iajik ,nd Èfï myiqlï
 • lekshq,d iúlsÍu" fkìhq,hsia lsÍu iy le;àlrKh i|yd fjku ldurh

kjHiQ;s

wmf.a olaI iy lreKdjka; kjHiQ;s úfYaI{hka" <udfrda. úfYaI{ ffjoHjreka" kjHiQ;s fyo ks,Odßh" ffjoHjreka" <udfrda. fkajdisl ffjoHjreka" fyÈhka" iajik Ñls;ailhka iy wfkl=;a ld¾h uKav, idudðlhka úiska meh 24 mqrd l%shd;aul fkajdisl fiajh we;=¿j ish¨‍u ì<s|ka iy mjq,a i|yd i;aldr fiajd i,ikq ,efí'

lafIa;%fha wms iqúfYaIS jkafka flfiao@

fuu lafIa;%fha fiiq wdh;k w;r wdisß kjHiQ;s tallh iqúfYaI jkafka flfiaoehs fyd¢ka úuid n,kak' iEu wxYhlskau jvd;a hym;a fiajdjla wms Tng ,ndfok nj Tng jegfykq we;'

 • kjHiQ;s T!IOfõ§ka iy fmdaIKfõ§ka iuÕ taldnoaOfjñka T!IOfõ§ iy fmdaIKfõ§ iydh wx.iïmQ¾K kjHiQ;s idhksl fiajdj,g tlalr we;
 • wê ixLHd; iajdykh" khsg%sla Tlaihsâ Ñls;aidj iy w;s-YdÍßl mg, TlaiSckSlrKh we;=<;a úfYaI{ idhksl fiajdj
 • ffoksl ld¾h uKav, mqyqKq lsÍï
 • foudmshka iuÕ ks;sm;d /iaùï jdr meje;aùu
 • m%;sldr w;r;=r foudmshka oeKqj;a lsÍu iy Tjqka iïnkaOlr .ksñka ;SrK .ekSu
 • by<u m,mqreoaola iys; ld¾h uKav,h
 • ljr fyda yÈis ;;a;ajhla i|yd A isg Z olajd wjYH ish¨‍u ffjoH WmlrK wm i;=j we;'
asiri medical Call us

asiri medical

wmj wu;kak
+94 11 452 3300